Villkor

Allmänna Försäljningsvillkor MORE 2020-01-01
1 Försäljnings -/ Leveransvillkor gäller om inte det mellan säljare och köpare
avtalats annat i skriftligt avtal. Köparens villkor i köplagen gäller inte med mindre
än att Säljaren skriftligt accepterar detta.

2 Priser / Offerter
2.1 Om inget annat avtalas kommer Säljaren att debitera Köparen enligt säljarens
gällande prislista.
2.2 Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

3 Leveranser
3.1 Leverans av varan sker alltid från lager i Säljarens hemstad.

4 Förseningar
4.1 Säljaren kan inte hållas ansvarig till förseningar.
4.2 Säljaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för
ekonomiska förluster gällande driftsförluster, inkomstförluster eller förlust till
tredje man.

5 Betalningar
5.1 Betalning ska ske i överenskommelse med de på Offert / Faktura angivna
villkor.
5.2 Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid enligt överenskomna villkor äger
Säljaren rätt att från förfallodagen vidta de åtgärder som behövs för att
inkassera beloppet.

6 Ägarförbehåll
6.1 Varorna förblir Säljarens egendom intill full betalning av samtliga belopp
rörande leveransen är betalda fullt ut.

7 Ansvarsfrihet
7.1 All rådgivning från Säljarens sida är uteslutande av vägledande art och
kan således inte påföras Säljarens rådgivaransvar.
7.2 Om inköpt vara ska monteras av Köparen i dennes eller tredje mans produkt
och det visar sig att varan inte fungera tillfredsställande i dessa produkter, bär
köparen själv ansvaret.

8 Returer
8.1 Returnering av varor kan endast göras om det avtalats intill 10-dagar räknat från
fakturadatum och med betald frakt i obruten originalförpackning, i helt och
oskadat skick. Returnerad vara skickas till Säljarens adress med angivet
fakturanummer, returnummer samt upplysning om med vem på Säljarens
företag returen överenskommits. Det kommer att beräknas en returavgift om
20% av varans värde.
8.2 Speciellt hembeställda varor eller el-komponenter samt specialtillverkade
varor tages inte i retur.

9 Ansvar för fel i varan
9.1 Köparen skall kontrollera och undersöka varan omedelbart efter leverans.
Eventuella fel skall omedelbart och senast innan 8 dagar efter leverans
meddela Säljaren. Om det rör sig om en fellevererad vara ska detta påtalas
inom 14-dagar.
9.2 Om det visar sig att leveransen av varan är felaktig påtar sig Säljaren rätten
att enligt eget val:
– Byta ut den felaktiga varan
– Eller kreditera köpet för den felaktiga varan
– Eller utreda felet.
9.3 Vid reparation och utbyte skall köparen returnera den felaktiga varan.
Returnering och leverans av ny vara, sker för köparens räkning och risk.
9.4 Utöver ovanstående kan köparen inte resa krav av någon art mot Säljaren
9.5 Om Säljaren efter mottagen reklamation kan konstatera att det inte föreligger
någon felaktighet för vilken Säljaren har någon skyldighet att rätta till,
så förbehåller sig Säljaren rätten till ersättning för nerlagd tid för utredning
av reklamationen.
9.6 Säljaren åtar sig inte ansvar för fel som uppstått p.g.a. felaktig skötsel,
montering eller missbruk av varan samt om varan använts för racingbruk.
Säljarens skyldighet omfattar endast fel som eventuellt visar sig uppstå under
normala förhållande som varan är avsedd för.
9.7 Säljaren frånskriver sig allt ansvar för andra ekonomiska konsekvenser som
kan uppstå av eventuella fel, så som driftsstopp, tidsförlust och förtjänster som
kan uppstå i arbetet.
9.8 Alla nya delar omfattas av 1 års garanti mot fabrikationsfel.
Renoverade och bytesdetaljer omfattas av garanti i 6 mån, eller 500
driftstimmar, (det som först infaller )

10 PRODUKTANSVAR
10.1 Bortsett från tillfälle, när skada och ansvar omfattas av ofrivilliga
bestämmelser i gällande lag om produktansvar, så gäller följande för
Säljarens ansvar gällande skada på den levererade varan eller utfört
servicearbete.
10.2 Säljaren kan inte hållas ansvarig för på fast egendom eller lösöre som
inträffar, medan den levererade varan är i köparens ägor. Ej heller hållas
ansvarig för skada på produkter, eller på produkter där i dessa ingår.
10.3 Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster så som
driftsstoppsförlust, tidsförlust eller förlust av arbetsförtjänst.
10.4 I den utsträckning Säljaren blir ålagd produktansvar från tredje man är Köparen
förpliktigad till, att hålla Säljaren skadelös i samma omfång som Säljarens
ansvar är begränsat i de tre ovanstående punkterna.
10.5 Om tredje man framställer krav mot en av parterna angående ersättningsansvar
skall denna part omgående underrätta den andra härom.
10.6 Köparen är förpliktigad till, att låta sig ansöka den domstol eller instans som
behandlar ersättningsanspråk som är rest mot säljaren enligt grundlag av en
skada som påstås förorsakats av den av säljaren levererad varan eller utfört
servicearbete.

11 FORCE MAJEURE
11.1 Part är ej ansvarig för åtgärd eller skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd,
krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning,
telefonförbindelse, eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout,
bojkott, blockad, brand eller annan liknande omständighet. I fråga om strejk,
bojkott, och blockad gäller detta såväl då part eller underleverantör själv vidtar
konfliktåtgärd som då part eller underleverantör är föremål för sådan.
11.2.1 Part som vill åberopa omständighet som nu sagts skall skriftligen underrätta
Motparten om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

12 ANSVARSFRISKRIVELSE
12.1 Ovanstående punkter innehåller bestämmelser, efter vilket säljaren friskriver sig
ett ansvar. Köparen bör själv teckna en försäkring i den omfattning som han
önskar, för att säkra sig i mot förluster, eller måste köparen beräkna sådana
risker i sin kalkyl till sin förtjänst .

13 Tvist i Domstol
13.1Tvist rörande dessa allmänna villkor eller reklamation skall avgöras av
skiljemän i enlighet med vid varje tid gällande svensk lag om skiljemän.
Ovanstående tvist ska avgöras i Säljarens hemstad.